1570 Beitemarksopper

Mål:

Opparbeide kunnskap om beitemarksopp med tanke på sikrere identifisering av arter og artsgrupper av sopper i denne voksestedsgruppen.

Målgruppe:

Soppinteresserte som har noe soppkunnskaper og som ønsker å utvide sine kunnskaper om en lite kjent soppgruppe.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.
  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

Beitemarksopp tilhører våre viktigste indikatorarter for biologisk mangfold i beitemark.
Dette er ikke et nybegynnerkurs, men du trenger ikke være soppspesialist for å ha glede av kurset.

1. samling

Timer med lærer: 1

Tema:

Teorisamling. Presentajon av deltakere og opplegg for kurset. Generelt om beitemarksopper.

Stikkord:

Fellestrekk for beitemarksopper. Kjennetegn viktige for artsbestemmelsene. Demonstrasjon av arter og øvelser i bruk av bestemmelsesnøkler.

Arbeidsform og gjennomføring:

Forelesning og enkle øvelser.

Problemstillinger:

Hvordan kjenne igjen de aktuelle soppgruppene?

2. samling

Timer med lærer: 4

Tema:

Innsamling av beitemarksopp

Stikkord:

Bli kjent med voksesteder for beitemarksopper. Innsamling av materiale til bestemmelsesøvelser. Oppbevaring for senere bestemmelser.

Arbeidsform og gjennomføring:

Tur til et aktivt sauebeiteområde på Vestlands-kysten

Problemstillinger:

Hvordan kjenne igjen beitemarksoppgruppene i felt?

3. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Soppbestemmelser.

Stikkord:

Øvelser i bestemmelse av sopp. Oppsummering av dagens innsamlinger. Kategorisering av soppene med tanke på vernestatus.

Arbeidsform og gjennomføring:

Bruk av bestemmelseslitteratur. Bruk av mikroskop i soppbestemmelse. Forelesning

Problemstillinger:

Hvordan bestemme beitemarksoppgruppene?

4. samling

Timer med lærer: 4

Tema:

Innsamling av beitemarksopp

Stikkord:

Bli kjent med voksesteder for beitemarksopper. Innsamling av materiale til bestemmelsesøvelser. Oppbevaring for senere bestemmelser.

Arbeidsform og gjennomføring:

Tur til et aktivt husdyrbeiteområde på Vestlands-kysten

Problemstillinger:

Fortsatt øvelser i gjenkjennelse i felt?

5. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Soppbestemmelser

Stikkord:

Øvelser i bestemmelse av sopp. Oppsummering av dagens innsamlinger. Kategorisering av soppene med tanke på vernestatus.

Arbeidsform og gjennomføring:

Bruk av bestemmelseslitteratur. Bruk av mikroskop i soppbestemmelse. Forelesning.

Problemstillinger:

Hvordan bestemme beitemarksoppgruppene

Litteratur/materiell for deltakerne:

David Boertman: Vokshatte. Nordeuropas svampe - Bind 1 (Svampetryk 1995) eller D. Boertman: The genus Hygrocybe. (Svampetryk 2010)
Nettside: http://ans.hsh.no/home/pf/frontpage/ med omtale av beitemarksopper.

Krav til lærer/instruktør:

Inngående kunnskap om og kjennskap til slekter som inngår i beitemarksoppene. Helst på universitets/høgskolenivå

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Nettside: http://ans.hsh.no/home/pf/frontpage/ gir informasjon om ytterligere støttelitteratur.
Dessuten forutsettes det at lærer/instruktør har et kunnskapsnivå egnet til oppdatering av litteraturliste

Opplegg for evaluering:

Studieforbundets evalueringsskjema vil kunne dekke behovet for evaluering