1494 Førstehjelp DNT turleder

Mål:

 • Kunnskapsmål: Få en forståelse for hvilke skader og ulykker som kan oppstå i fjellet. Lære om hvordan håndtere dette på beste måte. Livreddende førstehjelp. Forebygge forverring av skade.
 • Holdningsmål: Utvise trygghet i sin rolle som turleder, under situasjoner hvor skade på deltakere har oppstått.
 • Ferdighetsmål. Kunne utføre livreddende førstehjelp, så som hjerte- lungeredning. Kameratredning. Håndtering av sår, kutt og bruddskader inntil profesjonell hjelp kommer. Evne til å lede og organisere andre til å yte førstehjelp. Kunnskap om forfrysninger.

Målgruppe:

Folk som har gått grunnleggende turlederkurset (eller tilsvarende)

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
 • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
 • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

1. samling

Timer med lærer: 5

Tema:

Øvelse, Konsekvensar av skade i fjellet. Vurdering og tilltak

Stikkord:

Første økt; ca 2 timer

 • 1. Introduksjon av deltakere og instruktører
 • 2. Gjennomføring av øvelse – for eksempel to skadd fire til å hjelpe (ta gjerne utgangspunkt i opplevd hendelse)
 • 3. Oppsummering av øvelsen; konsekvenser ved å bli syk/komme til skade langt fra kvalifisert hjelp; varslingsmuligheter, ly og varme, bistandsressurser, aktuelle kartverk/kartreferanser, mottak av hkp. Litt om psykisk førstehjelp. Litt om generell nedkjøling; Hvor alvorlig er dette problemet i forhold til syke/tilskadekomne? Hvordan arter det seg? Hvordan kan det forebygges? Kasusistikkbelyst.
 • 4. Ved behov erfaringsutveksling vedrørende knep og triks omkring "survival" til fjells.

Andre økt; ca 3 timer innendørs/utendørs

 • 5. Øvelse i undersøkelse av den syke/skadde, vurdering av situasjonen; alvorlighetsgrad, nødvendige tiltak.
  Instruktør demonstrerer først hvordan er rask undersøkelse foretas og hva en skal legge vekt på. Deretter deles deltakerne inn i grupper hvor en blir gitt symptomer og tegn i forhold til en hendelse og de andre i gruppen skal finne ut av dette. Alle skal gjøre denne undersøkelsen.
  En oppsummerer hvilke tegn som krever øyeblikkelige tiltak, og går gjennom sikring av frie luftveier (kjevetak og sideleie), stansing av ytre blødning og munn-til-munn ventilasjon og HLR.

Arbeidsform og gjennomføring:

Forelesing, gruppe arbeid og praktisk øving

2. samling

Timer med lærer: 10

Tema:

Øvelse, Konsekvensar av skade i fjellet. Vurdering og tilltak

Stikkord:

Tredje økt ca 3 timer utendørs (hvis ok vær)

 • 1. Gjennomgang av hvilke andre tiltak som kan være aktuelle; leiring, bandasjering, spjelking, transportering m.m. Demo av bandasjemateriell og improvisert spjelk.
 • 2. Praktisk øvelse. Spjelkeøvelse, løft og nødforflytning og planlagt forflytning, bygging av improvisert båre og skikjelke
  Fjerde økt ca 3 timer.
 • 3. Håndtering av akutte sykdomstilstander v.hj. av kasusistikker, oppgaveløsning og ev. rollespill; pustebesvær, brystsmerter, føling, krampeanfall, allergisk reaksjon.
 • 4. Håndtering av skader v.hj. av kasusistikker, oppgaveløsninger og ev. rollespill. Vektlegging av viktige poenger ved håndtering av hode, bryst og bukskader, brudd, kutt og flenger, snøblindhet og forfrysninger.
 • 5. Kort om forebygging av sirkulasjonssvikt.
 • 6. Håndtering av skredtatte/kameratredning og forulykkede i bresprekk

Femte økt ca 4 timer

 • 7. Praktisk øvelse i håndtering av forskjellige skadesituasjoner med en/flere skader; noen av en gruppe på f.eks 10-12 stk kommer til skade - f.eks tatt av skred (øvelse i skredsøk hvis noen ikke har gjort det før), faller ned fra hengeskavl, osv. Vektlegging av å ta ledelse og organisere/aktivisere de andre til å yte førstehjelp, bygge nødbivuakk, skaffe hjelp m.m. Kjøre så mange øvelser at alle får prøve. Det er mulig å kjøre øvelser med to grupper parallellt.

Arbeidsform og gjennomføring:

Forelesing, gruppe arbeid og praktisk øving

Litteratur/materiell for deltakerne:

Førstehjelp Røde Kors "Kunnskap redder liv"

Krav til lærer/instruktør:

Godkjent instruktør og Norsk autorisert helsepersonell

Opplegg for evaluering:

Løpende tilbakemeldinger fra kursleder, selvevaluering og vurdering/tilbakemeldinger fra deltakerne.