1425 Retrieverjakt - grunnkurs - friluftskurs.

Mål:

Gi teoretisk og praktisk innføring i grunnleggende treningsmetoder og øvelser som gjør fører og hund kompetent til å starte i begynnerklassen i Retriever-jakt.

Målgruppe:

Jaktinteresserte retrievereiere.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

Det finnes mange retrieverraser. De fleste er "bare" hunder som ikke får de oppgavene de er avlet for - retriever = hente. Det er dette retrieverjakt går ut på. Hente matvilt som er skutt av en jeger. Men for at hundene skal kunne gjøre dette, må hundefører vite hva og hvordan hunden skal lære å "retrievere" og oppføre så viltet ikke forstyrres.

1. samling

Timer med lærer: 9

Tema:

Presentasjon av instruktør og kursdeltakere. Teoretisk og praktisk trening. Belønning/irettesettelse.

Stikkord:

Presentasjon av instruktører og kursdeltakere. Ord og uttrykk, nødvendig utstyr. Motivasjon, belønning og irettesettelse. Arbeide med fri v/fot, sitt og bli, jobbe sammen med flere hunder.

Arbeidsform og gjennomføring:

Teori og praksis - diskusjon i plenum.

Problemstillinger:

Retrievere kan bruke det som ligger i genene til å bestemme selv. Føreren må da ta styringen og fortelle hunden hvem som bestemmer.

2. samling

Timer med lærer: 9

Tema:

Ro på standplass, fri v/fot, forskjellige apport metoder. Innkalling.

Stikkord:

Hvordan trene ro, introdusere dummy. Avlevering av dummy. Fri v/fot med og uten at hunden bærer dummyen. Innkalling. Nærsøk.

Arbeidsform og gjennomføring:

Teori og praksis - diskutere i plenum - demonstrering med kursleders hund.

Problemstillinger:

Det viktigste med jakt, er at hunden apporterer viltet uten å skade det. Fugl, hare og kanin skal være helt ved avlevering. Ro på standplass så viltet ikke blir forstyrret.

3. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Markering og apport.

Stikkord:

Kaste dummy - fører henter. Hund må sitte rolig mens fører henter dummyen Kaste dummy - hund og fører henter. Hund må gå fot mens fører henter dummy. Kaste dummy - hund henter. Hund sitter i ro til fører gir kommando om å hente dummyen.

Arbeidsform og gjennomføring:

Teori og praksis - diskusjon i plenum.

Problemstillinger:

Det viltet som er skadet skal hentes først. Derfor der det viktig at det er fører som bestemmer hva som skal hentes.

4. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Apport - avlevering - fri v/fot

Stikkord:

Innkalling og fotgående Videreføring av ro og bli - videreføring av apportering.

Arbeidsform og gjennomføring:

Teori og praksis - diskusjon i plenum.

Problemstillinger:

Det skal være ro på sandplass. Bråk skremmer viltet. Hunden skal følge fører under jakt uten kommandoer.

5. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Fremadsending og dirigering

Stikkord:

Fremadsending mot apport. Først synlig så lenger og lenger avstand. Hvordan lære hunden dirigering. Trene inn stopp kommando.

Arbeidsform og gjennomføring:

Teori og praksis - diskusjon i plenum - demonstrering med kursleders hund.

Problemstillinger:

Hunden må kunne sendes i rette linjer. Vet hundefører hvor viltet ligger, må hunden kunne dirigeres i rett linje mot det nedlagte viltet.

6. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Vannarbeid - gjennomgang av Kvalifiseringsprøven for retrieverjakt

Stikkord:

Hente dummy i vann - avlevering fra vann (hunden skal ikke riste seg før avlevering). Praktisk gjennomgang av Kvalifiseringsprøven.

Arbeidsform og gjennomføring:

Teori og praksis - diskusjon i plenum

Problemstillinger:

Her trenes på vilt som skytes ned i vann eller på motsatt side av et vann. Hunden skal kunne svømme ut og hente viltet, eller svømme over vannet - søke på land og returnere til fører over vannet.

Litteratur/materiell for deltakerne:

Div. artikler. Lena Bratsberg: Retrieveren som apportør.

Krav til lærer/instruktør:

Startet på jaktprøve med egen hund. Evt. godkjent instruktør gjennom NKK eller tilsvarende utdanning.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Div. artikler. Lena Bratsberg: Retrieveren som apportør.

Opplegg for evaluering:

Gjennomføring av Kvalifiseringsprøven. Evalueringsskjema deles ut siste kurskveld.