1420 NKK Instruktør - trinn II Bruks

Mål:

Bli bemyndiget som trinn II Bruksinstruktør som skal avholde nybegynner og videregående kurs i Brukshund øvelser for NKKs samarbeidende klubber. Eleven skal kunne gjøre rede for de fleste av emnets vesentlige fakta, begrep, regler og lignende. Skal kunne benytte kunnskapene til å analysere og løse et problem eller en oppgave. Skal kunne dele opp en øvelse i delmomenter og momenter og kunne forklare innlæring på de ulike trinn. Kursdeltakeren skal ha ferdighet til selvstendig å kunne gjennomføre de forelagte oppgaver på en i alt vesentlig riktig måte. Bør kunne komme med forslag til feilretting. Skal kunne planlegge og utføre en handling.

Målgruppe:

Trinn I instruktører som ønsker å videreutdanne seg innen brukshundarbeid

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

NKKs mål med instruktørkurs trinn II er å opparbeide en instruktørstab slik at alle klubber har tilgang på bemyndigede instruktører. Følgende krav for å bli bemyndiget trinn II bruskinstruktør: Være bemyndiget som trinn I instruktør. Skal ha en anbefaling fra sin lokaleklubb som er samarbeidende med NKK. Skal ha trent og ført frem hund til klasse A NKKs offisielle Brukshund program (NBF)alternativt A-godkjent redningshund, ha opprykk til klasse 3 i RSP eller RRP eller godkjent patruljehund i politiet eller forsvaret. Ha avholdt minimum 2 kurs på minst 10 tim hver som trinn I instruktør.

1. samling

Timer med lærer: 21

Tema:

NKKs Udanningplanform instruktører trinn II brukshund. Utdanningsplanlegging. Pedagogisk praksis

Stikkord:

Utdanningsplanlegging:
utdanningsmål/formuleringer. Forarbeid. Motivasjon. Kommunikasjon. Instruktørens rolle i en læresituasjon. Forskjellige undervisningsformer. Hjelpemidler i undervisningen.
Pedagogisk praksis:
Planlegging og gjennomføring av leksjon, gruppearbeid og foredrag. Forberede elevleksjoner i gruppe. Uforberedt framtreden overfor en gruppe. Praktisk gjennomføring av leksjoner.

Arbeidsform og gjennomføring:

Man vil kunne benytte både foredrag, diskusjon, demonstrasjon og rollespill.

Problemstillinger:

Kommunikasjon, etikk og holdninger

2. samling

Timer med lærer: 49

Tema:

Adferd og Læring, Øvelser. Praksis

Stikkord:

Adferd og Læring: Hundens utviklingsfaser fra fødselen til voksen hund. Hundens instinktreaksjoner og vanligste tegn og signaler. Problematferd hva oppleves som problemer, og hvordan løses dem. Stress. Hundens forplantning og nedarving av visse egenskaper og defekter. Hundens mentalitet - funksjonsanalyse. sum 10 tim.
Øvelser: Lydighetsøvelser som Fremmadsending, skuddprøve, apportering, budføring, innkalling med stå og dekk, fritt hopp, hals på kommando, stigeklatring mm. Sum 10 tim.
Spor: Sporvitring, spormuligheter og begrensninger. Værets innvirkning på sporet. Samspill mellom hund og fører. Skape interesse for sporet. Belønningens betydning. Utstyr. Påsett. Behandling av sporlina. Opptreden i sporet. Analyse av hunden i sporet. Apportering av gjenstander i sporet. Spor i forskjellig terreng. Spor av ulik alder. Sporoppsøk. Opptreden ved vinkel. Sum 10 tim.
Rundering: Utstyr. Søksmåte. Markering/melding. Synlig figurant. Blindslag og figurant. Markering/melding på skjult figurant. Flere figuranter. Sum 10 tim.
Rapport: Utstyr. Fører og hjelpefører. Opptreden på stasjonene. Sending og mottak. Øvelse i åpent terreng. Forlengelse av strekningen. Øvelse i skjult terreng. Økende lengde på strekningen. Forstyrrelser. Sum 4 tim.
Feltsøk: Utstyr. Søksmåte. Gjenstander/Apporter. En gjenstand. Flere gjenstander. Avlevering. Sum 5 tim.
Praksis: Instruerte praktiske leksjoner. Alle eleven skal ha gjennomført/instruert minimum 5 praktiske leksjoner.
Total kurstid 70 tim. I tillegg kommer ytterligere 5 tim som er fordelt på Skriftlig, muntlig og praktisk prøve.

Arbeidsform og gjennomføring:

På den praktiske delen vil man benytte instruksjon, praktisk trening med veiledning og observasjon av andre deltakere og hunder

Problemstillinger:

Eleven skal kunne ha innsikt og forståelse og kan se sammenhenger. Skal kunne bygge opp øvelser etter øvelses- og momentlæra, at de har forståelse for hvordan en kan bygge opp en hund og viktigheten av å tilpasse opplæringen etter hundens egenart og alder. Valpens utvikling er vesentlig. At eleven kan organisere og gjennomføre en praktisk leksjon med minimum 2 ekvipasjer i en øvelse. Kunne se feil og korrigere.

Litteratur/materiell for deltakerne:

En pedagogisk veiledning for NKKs instruktører. Hefte av T. Østlie.
Din hund og Din hund fortsetter av Sven Järverud af Klinteberg.
Regelverk for Brukshund prøver.
Rapporthunden av Inki og Roland Sjøstrøm.

Krav til lærer/instruktør:

Godkjent Trinn III instruktør Brukshund av NKKs hovedstyre.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Aktuell litteratur til støtte for kursleder: samme som for deltakerne