141 Jegerne og fiskerne mot år 2025

8-10 timer  |  3-20 deltakere

Mål, læringsmål

Å bevisstgjøre lokalforeningenes tillitsvalgte slik at de blir bedre kvalifiserte til å videreutvikle sin forening i årene framover, samt også bidra til positiv organisasjonsutvikling i fylkene og nasjonalt.

Målgruppe og forkunnskaper

De tillitsvalgte personene, først og fremst styrene, i NJFFs lokalforeninger. Forkunnskapene er å ha innsikt i sin forening og dens drift det siste året.

Kursinnhold

Første del.

 • Deltakerne gjennomgår foreningens status og drift gjennom 2016, og konkluderer på dette.
 • Diskusjon og konklusjon på hvilken utvikling deltakerne mener foreningen skal tilstrebe de nærmeste årene.
 • Det fastsettes klare mål som en skal arbeide for å oppnå.
 • Diskusjon og konklusjon på hva som må til av innsats og virkemidler for å nå målene.

Andre del.

 • Foreningens forhold til og synspunkter på virksomheten i NJFFs fylkeslag og NJFFs sentralledd.
 • Gruppen konkluderer med forslag til utvikling av hele organisasjonen, med hensikt å legge enda bedre til rette for lokalforeningene i årene framover.
 • Konklusjonene sendes NJFF sentralt i digital versjon.

Arbeidsmåte

 • Gruppearbeid
 • Diskusjon

Kurset gjennomføres med foreningslederen som koordinator, eller en annen person i styret på vegne av lederen.
Det kan gjerne fordeles over to dager (kvelder).
I første del tas gjennomgang av foreningen og dens framtid. I del to går en gjennom foreningens forhold til fylkeslaget og NJFF sentralt.

Lenker til eksempler på kursprogram

Krav til lærer/instruktør

Den som leder kurset må ha god innsikt i foreningen og dens drift det siste året.

Læringsressurser

Gruppen må benytte veileder/det materiell som NJFF sentralt har produsert og sendt ut til alle foreningene både som papirformat og digitalt. Det finnes også på NJFFs nettportal.
Som støttemateriell benyttes organisasjonens handlingsprogram og arbeidsprogrammet for 2017 som også finnes på portalen.

Kvalifiserende/test/eksamen

Gir ingen videre kvalifikasjoner for videregående kurs eller lignende. Det er ingen test eller eksamen, bare krav til deltakelse i gjennomføringen.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
 • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.