Søknadsrutiner

Før kursstart skal det sendes inn en søknad til Studieforbundet. Søknaden sendes fortrinnsvis fra Studieforbundets nettside, men det finnes også et skjema som kan fylles ut og sendes pr. post.

Oppgi studieplannummeret (4 siffer) hvis du bruker en tidligere godkjent studieplan. Eventuelle mindre avvik kan forklares i et vedlegg. Skal du benytte en ny studieplan, skriv "ny" og vedlegg denne for godkjenning. Dersom det arrangeres flere like kurs samme sted og tid, må kurssted spesifiseres så nøyaktig at det fremgår at kursene holdes i forskjellige lokaliteter.

Når kurset er godkjent/registrert i Studieforbundet, oversender vi en epost med link til et rapportskjema hvor kursarrangøren fører fremmøteregistrering og annen nødvendig informasjon. Fremmøtelisten skal inneholde opplysninger om dato for kursdager, klokkeslett (fra/til) og tydelig avmerking av hvem som var til stede. For kurs med mange deltakere kan egen deltakerliste vedlegges.

 

Snarest og senest 3 måneder etter siste kursdag må rapport om gjennomført kurs være sendt tilbake til Studieforbundet. For kurs som avsluttes i oktober - desember er siste frist for innsending av rapport 15. januar året etter. Ellers bortfaller tilsagn om støtte!

På rapportskjemaet skal det gis opplysninger om inntekter og utgifter i tilknytning til kurset (f.eks. lærerlønn, reiseutlegg, kursmateriell osv.). Det skal også anslås hvor mange gratis dugnadstimer arrangøren har lagt ned for å få gjennomført kurset. Dette er viktige statistiske opplysninger som ønskes besvart for å få tilskudd.

Rapportskjemaet skal underskrives av kursleder eller lærer. Uriktige opplysninger kan medføre krav om tilbakebetaling av tilskudd.

Tilskuddet overføres arrangørens bankkonto normalt innen en måned etter at Studieforbundet har mottatt rapportskjema.