STUDIEFORBUNDET NATUR OG MILJØ
PROTOKOLL FRA STYREMØTET 25. AUGUST 2008

Møtested: Studieforbundets kontor, Gamle Ringeriksvei 6, Stabekk

Til stede: Astrid Solberg, Kjell Buraas, Vidar Nilsen, Tom Krøning og Kjersti Nygaard

Dessuten møtte: Odd Erik Randen (studiekonsulent) og Finn Grimsgaard (daglig leder).

Til behandling:

Sak 21-08 - Protokoll fra styremøtet 23. april
Protokollen godkjennes. 
Styret ønsker at protokollene fra styremøtene legges ut på Studieforbundets hjemmeside.

Sak 22-08 - Protokoll fra årsmøtet 30. mai
Protokollen tatt til etterretning.

Sak 23-08 - Referatsaker
a. Studiestatistikk pr 21. august (21.277 studietimer)
b. Regnskapsoversikt pr 21. august
c. Brev til Vox om ny fordeling av statstilskuddet til studieforbundene
d. Nm-nytt nr 4 og nr 5
e. Videreføring av FriKomp-prosjektet i samarbeid med diverse studieforbund (OER)
f.  Nordisk møte om folkeopplysningens rolle i forhold til klimautfordringene (OER)
g. Invitasjon til Hageselskapets representasjonsmøte 7. juni i Kristiansand
h. Invitasjon til 4Hs årsmøte 25-26.juli på Ørlandet
i.  Vofo og Utenriksdepartementet: Bistand og basisferdigheter
j.  Læringsdagene for voksne 1-8. september: Avslutningsarrangement (AKL/FG)
k. Vofo's årsmøte 28. mai (OER/FG)

Sak 24-08 - Fylkessamlingen 15-16. november
Sekretariatet redegjorde for utsendt invitasjon til høstens fylkessamling for fylkesavdelingene og foreløpige planer for program. Fylkesavdelingene betaler kr 500 pr deltaker, resten av oppholdskostnadene dekkes av Studieforbundet. Videre vil hver fylkesavdeling få dekket inntil kr 1.000 til reise. Ved god deltakelse fra fylkesavdelingene er det fare for budsjettoverskridelse.

Vedtak:
Styret tar det økonomiske opplegget for fylkessamlingen til etterretning. Det er ønskelig at deltakerne på fylkessamlingen drøfter hvordan fremtidige årsmøter og Landskonferanser i Studieforbundet best kan gjennomføres. Kjersti Nygaard representerer styret på samlingen.

Sak 25-08 - Årsmøte/landskonferanse 2009
Årsmøtet 30. mai avviste styrets forslag til gjennomføring av fremtidige årsmøter og Landskonferanser og vedtok enstemmig å utsette saken til neste årsmøte. Styret luftet spørsmålet om å foreslå vedtektsendringer i retning av at medlemsorganisasjonene (eier-organisasjonene) i Studieforbundet skulle utgjøre årsmøtet, eventuelt med én valgt representant for fylkesavdelingene. Da ville man stå mye friere til å finne høvelig tid og sted for gjennomføring av årsmøtene. Saken må utredes nærmere og fylkessamlingen i november bør få uttale seg om saken før det trekkes noen konklusjon.

Vedtak:
1. Årsmøte/Landskonferansen i 2009 gjennomføres etter samme opplegg som i år.
2. Arrangementet legges til helgen 12-14. juni på et passende sted maks 1 time fra Gardermoen.
3. Forslag til program drøftes nærmere på neste styremøte i november.
4. Opplegg for fremtidige årsmøter og Landskonferanser i Studieforbundet utredes videre og drøftes med fylkesavdelingene på fylkessamlingen i høst.

Sak 26-08 - Lønnsutbetaling/ferieavvikling mm for ansatte
Styret ble orientert om lønnsutbetalingsrutiner og praksis for ferieavvikling mm i Studieforbundet. Sekretariatet foreslo å redusere stillingsbrøken for daglig leder og øke den tilsvarende for studiekonsulenten.

Vedtak:
1. Ansatte har ferie/fri med lønn
     - Dagene mellom julaften og nyttår (juleferie)
     - Dagene mellom palmesøndag og skjærtorsdag (påskeferie)
     - Juli måned (sommerferie)
2. Det utbetales full månedslønn i 11 måneder og feriepenger i juli.
3. Fri utover punktene over er enten avspasering for overtid/merarbeid/forskjøvet arbeidstid, alternativt trekk i lønn.
4. Ansatte over 60 år har fri en ekstra uke med lønn.
5. Fra 1. september endres stillingsbrøkene for Finn Grimsgaard og Odd Erik Randen til 75% for begge (Ca 7 timer 4 dager pr uke).

Sak 27-08 - Redaksjonelle endringer i vedtektene §7 
Etter årsmøtets vedtak om endringer i vedtektene §6 vedr valg på fylkesårsmøtet, er det etter styrets mening behov for et par mindre redaksjonelle endringer i §7.

Vedtak:
Styret vil foreslå for årsmøtet at første avsnitt i vedtektenes §7 skal lyde:
"Fylkesstyret består av leder, sekretær og kasserer, - alle valgt av fylkesårsmøtet. Styret er beslutningsdyktig når leder og et styremedlem er til stede. Eventuelt 1. varamedlem innkalles alltid til styremøte."

Sak 28-08 - Retningslinjer for valg av valgkomité i fylkesavdelingene
Etter årsmøtets vedtak om å fjerne bestemmelsen i vedtektene om hvordan fylkesavdelingene skulle velge valgkomité, finner styret det hensiktsmessig å komme med en anbefaling for de som ikke har funnet en bedre ordning selv.

Vedtak:
Retningslinjer for valg av valgkomité i fylkesavdelingene:
Til valgkomité anbefales å velge tre medlemmer for tre år om gangen, slik at ett medlem er på valg hvert år.

Sak 29-08 - Organisasjonen Frivillighet Norge
Studieforbundet har fått en forespørsel om å melde seg inn i Frivillighet Norge. Organisasjonen forsøker å ivareta fellesinteresser for frivillige organisasjoner i Norge. Voksenopplæringsforbundet og et par andre studieforbund er allerede medlemmer.

Vedtak:
Studieforbundet natur og miljø takker nei til medlemskap i Frivillighet Norge. Det må være opp til den enkelte medlemsorganisasjon i Studieforbundet å vurdere et eventuelt medlemskap i Frivillighet Norge.

Sak 30-08 - Grønn Hverdag - Utmelding
Studieforbundet har mottatt beskjed om at Grønn Hverdag har meldt seg ut.
Organisasjonen fikk sist utbetalt tilskudd til 4 kurs i 2001 og 1 kurs i 2002.

Vedtak:
1. Styret tar til etterretning at Grønn Hverdag ikke lenger ønsker å være medlem av Studieforbundet.
2. Det tas ikke ytterligere skritt for å inndrive årets medlemskontingent.

Sak 31-08 - Valg av nestleder for 1 år
Vedtak:
Kjell Buraas fra Norsk Bonde- og Småbrukarlag gjenvelges til nestleder i styret for 1 år

Sak 32-08 - Møteplan for styret 2008/09
Vedtak:
Mandag 25. august hos Studieforbundet, Stabekk
Torsdag 20. november hos Hageselskapet, Brattlikollen
Torsdag 12. februar hos Bonde- og Småbrukarlaget, Øvre Vollgate
Tirsdag 21. april hos 4H Norge, Hellerud Møtene starter kl 10.30

Finn Grimsgaard
referent