PROTOKOLL FRA STYREMØTET 2. SEPTEMBER 2009

Møtested: Kjersti Nygaard, Vardeveien 54, Larkollen

Til stede: Astrid Solberg, Kjell Buraas, Tore Larsson, Tom Krøning og Kjersti Nygaard. 

Dessuten møtte:  Nils Erik Bjørklund (vararepresentant), Anne-Kristin Lønneid (kontorsekretær), Odd Erik Randen (studiekonsulent) og Finn Grimsgaard (daglig leder). 

Astrid Solberg ønsket nye og gamle medlemmer av styret velkommen.

Til behandling:

Sak 21-09  –  Godkjenning av innkalling/saksliste
Vedtak: Godkjennes.


Sak 22-09  –  Valg av nestleder for 1 år

Vedtak: Kjell Buraas, Norsk Bonde- og Småbrukarlag


Sak 23-09  –  Protokoll fra styremøtet 21. april

Vedtak: Godkjennes.


Sak 24-09  - Protokoll fra årsmøtet 12. juni

Vedtak: Tas til etterretning.


Sak 25-09  –  Referatsaker

 1. Studiestatistikk pr. 26. august (23.709 timer)
 2. Ny voksenopplæringslov vedtatt av Stortinget (trer i kraft fra 1. januar 2010)
 3. Fylkessamling 7-8. november (Kringler gård, Gardermoen)
 4. Nm-nytt nr 3 og nr 4
 5. Møter med medlemsorganisasjoner (DNT og NKK)
 6. Kontaktmøter med administrasjonen i Bygdefolkets Studieforbund
 7. Nytt rammeverk for Studieforbundets nettsider
 8. Mediekonkurransen 2009
 9. Kursbevis til dyrevelferdskurs
 10. Revisjon av instruktørutdanningen for jegerprøven
 11. Vofos studieforbundskonferanse 3-4. juni om ny lov og forskrifter (Hurdal) (OER/FG)
 12. Vofos årsmøte 27. mai (OER/FG)
 13. Læringsdagene 19-25. oktober
 14. Planer om nytt kursadministrasjonssystem (Vofo)
 15. Fra ringleder til læringslos (testkurs/Vofo) (OER)
 16. Invitasjon til studietur til Brussel (Vofo/Europahuset)


Sak 26-09  –  Regnskapsoversikt pr 20. august

Regnskapsoversikten viser generelt godt samsvar med budsjett-tallene. Imidlertid har økt studieaktivitet medført at Studieforbundet har alvorlige problemer med å holde seg innenfor vedtatt budsjettramme for tilskudd til lokalt studiearbeid og står i fare for å bruke opp store deler av oppspart egenkapital.

Vedtak:

 1.  Timetilskuddet reduseres til kr 60 for resten av året.
 2.  Maks tilskudd pr kurs settes til kr 2.000.
 3.  Kurs som rapporteres etter 3 måneders-fristen, utbetales eventuelt med maks kr 500.
 4.  Det utbetales ikke ekstra tilskudd til kurs som trekkes ut i stikkprøve-kontroll.
 5.  Ikke rapporterte kurs vil ikke bli purret.
 6.  Eventuelle udisponerte midler på andre budsjettposter disponeres til tilskudd til lokalt studiearbeid.
 7.  Overforbruket dekkes av egenkapitalen.


Sak 27-09  –  Langtidsplan 2011-2013

Styret skal legge frem forslag til ny langtidsplan 2011-2013 på neste årsmøte. Det ble kastet frem ulike momenter til planen, og administrasjonen ble bedt om å samle dette til neste styremøte. Langtidsplanen er også tema på medlemsmøtet 7. oktober og fylkessamlingen 7-8. november.


Sak 28-09  –  Årsmøte/Landskonferanse 2010

Vedtak:

 1. Landskonferansen avholdes helgen 28-30. mai. Det undersøkes om Kristiansand-området kan være et aktuelt sted for konferansen.
 2. Årsmøtet avholdes på dagtid mandag 7. juni i Oslo-området.


Sak 29-09  –  Møteplan for styret 2009/10

Vedtak:

 • Onsdag 7. oktober: Medlemsmøte hos NKK
 • Lør/søn 7-8. november: Fylkessamling, Kringler gård, Gardermoen
 • Torsdag 12. november: Styremøte hos NJFF kl 10.30
 • Mandag 15. februar 2010: Styremøte hos Dnh kl 10.30
 • Tirsdag 13. april 2010: Styremøte hos 4H kl 10.30
 • Fre/søn 28-30. mai 2010: Landskonferanse (Kristiansand?)
 • Mandag 7. juni 2010: Årsmøte, Oslo
 • Torsdag 2. september 2010: Styremøte


Sak 30-09  –  Lønns- og arbeidsvilkår

Styret drøftet saken uten ansatte til stede. Styret er generelt veldig tilfreds med måten Studieforbundet fungerer.

Vedtak:
Fra 1. september avlønnes Finn Grimsgaard etter alternativ 6 i lønnsrammen for daglig leder.


Sak 31-09  –  Forskrift til ny Voksenopplæringslov

Kunnskapsdepartementet vil i nærmeste fremtid sende ut på høring i studieforbundene forslag til forskrift til den nye Voksenopplæringsloven som skal tre i kraft fra 1. januar 2010.

Vedtak:
Forskriften presenteres for medlemsorganisasjonene på medlemsmøtet 7. oktober og for fylkesavdelingene på fylkessamlingen 7-8. november. Studieforbundets høringssvar behandles på styremøtet 12. november.


Sak 32-09  –  Valg av fylkesavdelingenes representant til årsmøtet

Vedtektene fastsetter at fylkesavdelingene skal være representert på årsmøtet med 1 representant med stemmerett men sier ikke noe om hvordan valget skal skje.

Vedtak:

 1. Deltakerne på fylkessamlingen velger 1 representant til Studieforbundets årsmøte kommende år. I tillegg velges to eller flere vararepresentanter i rekkefølge.
 2. Valgene er personlige og er ikke avhengig av om vedkommende sitter i styret i fylkesavdelingen på det tidspunkt det sentrale årsmøtet gjennomføres.
 3. Reise og opphold for fylkesavdelingenes representant dekkes av Studieforbundet sentralt.
 4. Styret vil foreslå for årsmøtet at vedtektenes §4 gis følgende tillegg etter 2. setning.: "Fylkesavdelingenes representant velges av og blant fylkesavdelingene."


Sak 33-09  –  Nordisk prosjekt om kulturelle uttrykk i miljøkampen

Studieforbundet natur og miljø er invitert til sammen med andre nordiske studieforbund å være med på en felles søknad til Nordisk Ministerråd om midler til et prosjekt om "Jakten på det kulturelle uttrykket i miljøkampen".

Vedtak:
Studieforbundet ønsker å delta i prosjektet.


Finn Grimsgaard
referent