Budsjett 2010

Merk. Budsjett 2009 Regnskap 2008
DRIFTSINNTEKTER
Statstilskudd 1 4 600 000 4 200 000 3 993 839
Medlemskontingent 137 000 130 000 120 501
Andre inntekter 30 000 30 000 33 024
4 767 000 4 360 000 4 147 364
DRIFTSKOSTNADER
Fordeling tilskudd 2 3 127 000 3 050 000 3 215 482
Personalet 3 1 222 000 1 060 000 1 035 370
Kontorlokaler 4 110 000 110 000 101 629
Adm./informasjon 188 000 175 000 115 430
Tillitsvalgtopplæring 5 118 000 95 000 75 097
Andre kostnader 6 32 000 40 000 19 482
4 797 000 4 530 000 4 562 490
DRIFTSRESULTAT -30 000 -170 000 -415 126
FINANSINNTEKTER
Renteinntekter 30 000 70 000 102 084
30 000 70 000 102 084
ÅRSRESULTAT 0 -100 000 -313 042
1) Budsjettet forutsetter ca 7% økning av statstilskuddet
2) Timetilskudd uendret på kr 67 (46 000 timer) og kr 2 500 i driftstilskudd pr fylkesavdeling
3) Uendret bemanning på kontoret
4) Fortatt leie av kontorlokaler på Stabekk
5) Pedagogisk verksted, Landskonferanse og Fylkessamling. 
6) Årsmøte, styremøter og medlemskap i Voksenopplæringsforbundet

Vedtatt av årsmøtet 12. juni 2009