Årsmelding 2006  

1. MEDLEMSORGANISASJONER

Medlemsorganisasjoner i Studieforbundet natur og miljø er ideelle organisasjoner som driver studie- og opplysningsvirksomhet med hovedvekt på emner som har tilknytning til landbruk, natur, miljø og fritid. Studieforbundet hadde etter årsmøtet i 2006 følgende 19 medlemsorganisasjoner:

4H Norge (4H)
Den norske Rhododendronforening (DnR)
Den Norske Turistforening (DNT)
Det Kgl. Selskap for Norges Vel (SNV)
Det norske hageselskap (Dnh)
Det norske Skogselskap (DnS)
Grønn Hverdag (GH)
Hest og Helse (HH) 
Natur og Ungdom (NU)
Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF)
Norges Kaninavlsforbund (NKF)
Norges Naturvernforbund (NNV)
Norges sopp- og nyttevekstforening (NSNF)
Norges speiderforbund (NSF)
Norsk Bonde- og Småbrukarlag (NBS)
Norsk Botanisk Forening (NBF)
Norsk Kennel Klub (NKK)
Norsk Ornitologisk Forening (NOF)
Norsk Roseforening (NRF)

Studieforbundet var representert på landsmøtet til Natur og Ungdom i Fredrikstad (Odd Erik Randen), Hageselskapets representantskapsmøte i Tromsø (Nils E. Bjørklund), landsmøtet til Norsk Bonde- og Småbrukarlag på Gardermoen (Odd Erik Randen) og den årlige samlingen av fylkesinstruktører for jegerprøven på Værnes (Odd Erik Randen). Ellers har det vært kontakt med de fleste medlemsorganisasjonene både ved uformelle møter og pr telefon/mail.


2. ÅRSMØTET

Årsmøtet er øverste myndighet i Studieforbundet. Det består av representanter fra medlemsorganisasjonene og Studieforbundets fylkesavdelinger.

Årsmøtet ble avholdt 14. mai på Quality Airport Hotel Stavanger-Sola. Sju medlemsorganisasjoner og 11 fylkesavdelinger var representert. Årsmøtet behandlet årsmelding og regnskap for 2005, årsplan og budsjett for 2007 og valg i h.t. vedtektene. Den norske Rhododendronforening ble tatt opp som ny medlemsorganisasjon. Prinsipper for fordeling av støtte til lokalt studiearbeid ble drøftet og vedtatt.

Anne Mari Aamelfot Hjelle, Den Norske Turistforening, ble gjenvalgt som ordfører og Øystein Eikeseth, Norsk Kennel Klub, ble gjenvalgt som varaordfører.

Valgkomiteen fikk følgende sammensetning etter årsmøtet: Kjersti Nygaard, fylkesavdelingen i Østfold, Espen Farstad, Norges Jeger- og Fiskerforbund og Tore Torstad, Norges speiderforbund.


3. STYRET

Styret har ansvar for ledelsen av Studieforbundet og styrer virksomheten i samsvar med vedtekter, årsmøtets vedtak og øvrige retningslinjer.

Etter årsmøtet har styret bestått av:
Knut Erik Risvik, Norges Jeger- og Fiskerforbund (leder)
Bergljot Heinåli, Norsk Bonde- og Småbrukarlag (nestleder)
Janne Gregersen, Norsk Kennel Klub
Jens Olav Rydningen, 4H Norge
Bjørg Madsen, Buskerud

Varamedlemmer:
Mona Farago, Det norske hageselskap
Grete Rusten, Norges sopp- og nyttevekstforbund
Olav Balle, fylkesavdelingen i Oslo/Akershus

Styret har hatt 5 møter og behandlet 47 saker, bl.a  nedgang i rapporterte kurs/studietimer, justering av timetilskuddet til lokalt studiearbeid, forslag til ny langtidsplan, prinsippdiskusjon om samlinger for representanter fra medlemsorganisasjonene (dagskurs/Pedagogisk Verksted) og neste års landskonferanse.


4. FYLKESAVDELINGENE

Fylkesavdelingene skal ivareta Studieforbundets oppgaver regionalt og er et supplement til Studieforbundets sekretariat i arbeidet med å stimulere til aktivitet. Fylkesavdelingene kan tilby kurs for lokale studieledere, formidle informasjon og bygge nettverk. 

Studieforbundets 18 fylkesavdelinger hadde ved utgangen av 2006 følgende kontaktpersoner:

Østfold: Kjersti Nygaard 
Oslo/Akershus: Olav Balle
Hedmark:  Åse Hammersborg
Oppland: Kjell Lindholm
Buskerud: Terje Henriksen 
Vestfold: Knut Thoresen
Telemark: Tore Larsson
Aust-Agder:  Olav Schrøder
Vest-Agder:  Ellisif Lund Omdal 
Rogaland: Kristian Reilstad
Hordaland: Odd Furuseth
Sogn og Fjordane:  Håkon Årebrot
Møre og Romsdal:  Torill Sandnes
Sør-Trøndelag:  Brit Melting
Nord-Trøndelag:  Lene B. Leira (ny) 
Nordland: Rune A. Sørli 
Troms: Nils E. Bjørklund
Finnmark: Britta Johansen

Aktivitetsnivået i fylkesavdelingene er beskjedent med få unntak. Studieforbundet sentralt har hjulpet til med gjennomføring av studieledersamlinger/møter i Tromsø (Odd Erik Randen), Østfold (Odd Erik Randen), Oppland (Odd Erik Randen) og Vestfold (Odd Erik Randen og Finn Grimsgaard). Fylkesavdelingen i Vestfold har i flere år ligget nede, men etter at Vestfold fylkeskommune har begynt å bevilge midler til voksenopplæring i studieforbund, er det igangsatt arbeid for å få startet fylkesavdelingen opp igjen.

Fylkesavdelingenes drift finansieres gjennom fylkeskommunale tilskudd der dette fortsatt finnes. Studieforbundet har i 2006 utbetalt kr 2.000 i driftstilskudd til fylkesavdelingene. 

 
5. SEKRETARIATET

Sekretariatet ivaretar kontakt med lokallag som vil arrangere studietiltak, og godkjenner og kontrollerer tiltak før tilskudd utbetales. Det gis veiledning om tilskuddsordninger, hjelp til utarbeidelse av studieplaner osv.

Studieforbundet har hatt følgende ansatte på kontoret på Stabekk:
Daglig leder Finn Grimsgaard (80% stilling)
Studiekonsulent Odd Erik Randen (65% stilling) 
Sekretær Lisbet Westvold (50% stilling)

Arbeidsmiljøet er godt og sykefraværet lavt. Sekretariatet holder til i leide lokaler i Gamle Ringeriksvei 6 på Stabekk i Bærum. Kontoret er godt utstyrt med hensiktsmessig utstyr for å ivareta sine oppgaver. En stadig økende del av kommunikasjonen med omverdenen foregår pr mail og internett på bekostning av telefon og tradisjonell postgang. Utsending av rapportskjemaer til godkjente kurs blir nå rutinemessig sendt pr mail hvis mulig. 

Det har i løpet av året vært avholdt flere møter med sekretariatet i Bygdefolkets Studieforbund (BSF) for å kartlegge muligheter for å samarbeide på konkrete, avgrensete områder. Det er også etablert et samarbeid med Musikkens Studieforbund, Folkekulturforbundet, Studieforbundet Populus m.fl. om en felles argumentasjonspakke overfor politikere og beslutningstakere for å sikre statstilskudd til studiearbeid innenfor området kultur, livssyn og demokrati.

 
6. STUDIEAKTIVITET

I løpet av året er det registrert 1 680 gjennomførte kurs med til sammen 36 553 studietimer. Det deltok 8 782 menn (54%) og 7 340 kvinner (46%) på kursene. Den totale studieaktiviteten har gått ned med ca 11 % (4 493 timer) i forhold med året før. Studieaktiviteten fordelte seg således på medlemsorganisasjonene:

Ant. kurs Deltakere Studietimer 2005/2006 Tilskudd kr.
Norges Jeger- og Fiskerforbund 595 7 383 14 921 - 2 360 782 508
Norsk Kennel Klub 629 4 720 13 136 - 1 220 701 022
4H Norge 176 1 545 2 971 -1 080 151 168
Den Norske Turistforening 53 491 1 610 + 9 83 580
Norsk Bonde- og Småbrukarlag 75 459 1 327 - 121 62 600
Det norske hageselskap 63 548 946 - 44 50 988
Natur og Ungdom 23 257 469 + 253 21 656
Norges speiderforbund 19 209 377 - 175 19 160
Norges sopp- og nyttevekstforbund 15 167 236 + 38 12 786
Hest og Helse 8 107 136 - 46 7 616
Norges Kaninavlsforbund 6 42 76 + 20 4 256
Norges Naturvernforbund 4 92 66 - 6 3 696
Studieforbundet 14 102 282 + 270 20 120
SUM 1 680 16 122 36 553 - 4 493 1 921 156

Basert på forventet studieaktivitet og dramatisk reduksjon i statstilskuddet for 2006, fant styret innen annen mulighet enn å redusere timetilskuddet til lokalt studiearbeid til 40 kroner, hvilket i stor grad må forklare den markerte reduksjonen i registrert studievirksomhet. I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett ga Stortinget en tilleggsbevilgning på 27 mill. kroner til studieforbundene "for å dempe uheldige virkninger av tidligere reduksjoner i statstilskuddet". Dette medførte at timetilskuddet kunne justeres opp til 56 kroner for resten av året. Maksimalt tilskudd pr. studietiltak var satt til kr. 3.000.

De 10 mest benyttete studieplanene i 2006 var:

   Studieplan Deltakere  Antall kurs 2005/2006
 1  5101 Jegerprøven 5 832 416 - 53
 2  6110 Dressur av hund 556 71 - 4
 3  6113 Valpekurs - 16 timer 546 71 + 3
 4  6132 Valpekurs fra 6 mnd 461 61 + 5
 5  6131 Valpekurs - 12 timer 332 45 - 8
 6  6120 Agillity for nybegynnere 300 36 + 3
 7  4123 Foran jordbruksforhandlingene 286 48 + 8
 8  6111 Lydighet - hund (1) 280 40 + 8
 9  2829 Friluftsliv 194 26 + 5
10  3305 Leder/nestleder 173 19 + 3

 
7. PEDAGOGISK ARBEID/MEDARBEIDERSKOLERING

Norges Naturvernforbund fikk 55 000 kroner til utvikling og utprøving av kurs om medvirkning i lokalt miljøvern. Prosjektet var ett av 12 som fikk tilskudd til pedagogisk utviklingsarbeid i studieforbundene i 2006.

I tilknytning til årsmøtet i Studieforbundet ble det 12.-14. mai avholdt Landskonferanse for representanter fra medlemsorganisasjonene og fylkesavdelingene med fylkesavdelingen i Rogaland som lokalt vertskap (33 deltakere). Det faglige programmet dreide seg bl.a. om ungdomsarbeidet i organisasjonene. 

Det ble gjort to forsøk på å arrangere "Pedagogisk verksted" for studieansvarlige i medlemsorganisasjonene, men begge gangene måtte møtet avlyses på grunn av manglende deltakelse. Det samme ble tilfelle for et dagskurs for ansatte i medlemsorganisasjonene om "Mestring av stress og utbrenthet". Medlemsorganisasjonene i Bygdefolkets Studieforbund var også invitert til disse arrangementene. 

 
8. INFORMASJON

Det er utgitt 10 nummer av N&M-nytt (e-post) med kortfattet informasjon til medlemsorganisasjonene og fylkesavdelingene. NM-nytt legges også ut på Studieforbundets hjemmeside. Fra hjemmesiden kan interesserte selv melde seg på/av et abonnementsopplegg for NM-nytt (gratis).

Studieforbundets hjemmeside finnes bl.a. informasjon om tilskuddsregler, oversikt over godkjente studieplaner, startdato og kontaktperson for påmelding til kurs, adresser til fylkesavdelingene, linker til medlemsorganisasjonenes hjemmesider og ajourført studiestatistikk. Her kan lokale kursarrangører søke om tilskudd til kurs og det kan sendes inn søknad om godkjenning av nye studieplaner.

 
9. VOKSENOPPLÆRINGSFORBUNDET

Voksenopplæringsforbundet (Vofo) er en paraplyorganisasjon for studieforbundene i Norge. Organisasjonen ivaretar medlemsorganisasjonenes felles interesser overfor myndighetene og offentligheten og fremmer samarbeidet mellom tilsluttede organisasjoner. Voksenopplæringsforbundet arbeider både sentralt og på fylkesnivå.

Studieforbundet er medlem av Voksenopplæringsforbundet. Finn Grimsgaard og Odd Erik Randen representerte Studieforbundet på årsmøtet i Vofo. 

 
10. ØKONOMI

Studieforbundet natur og miljø er godkjent som studieforbund av Kunnskapsdepartementet (KD) og mottar statstilskudd til voksenopplæringsarbeid etter Lov om voksenopplæring. Følgende tilskudd er mottatt for 2006:

 Studiearbeid, administrasjon og drift     kr. 2 881 900
 Pedagogisk utviklingsarbeid kr.    55 000
 Sum kr. 2 936 900

Tilskudd til studiearbeid gis som et rammetilskudd til Studieforbundet på grunnlag av antall gjennomførte studietimer de tre siste årene. Studieforbundet prioriterer selv bruken av rammen og fastsetter videre fordeling (Se punkt 6). 

Myndighetene har i 2006 gjennomført tilsyn av Studieforbundet natur og miljø. Vox undersøkte at vilkårene for statstilskudd og krav til studieforbundets arbeid som tilskuddsforvalter var oppfylt. Styreleder og daglig leder deltok ved tilsynet.

Årets underskudd på kr 18 337 dekkes av egenkapitalen som etter dette er på kr. 788 161.
 

 

Knut Erik Risvik

 

Bergljot Heinåli

 

Janne Gregersen

Jens Olav Rydningen

 

Bjørg Madsen

_______________

Finn Grimsgaard