Årsmelding 2002

1.  MEDLEMSORGANISASJONER

Medlemsorganisasjoner i Studieforbundet natur og miljø er ideelle organisa­sjoner som driver studie- og opplysningsvirksomhet med hovedvekt på emner som har tilknytning til landbruk, natur, miljø og fritid.  Studieforbundet hadde etter årsmøtet i 2002 følgende 19  medlemsorganisasjoner:

Den Norske Turistforening (DNT) 
Det Kgl. Selskap for Norges Vel (SNV)
Det norske hageselskap (Dnh)
Det norske Skogselskap (DnS)
Hest og Helse (HH
Miljøheimevernet (MHV) (Grønn hverdag fra 01.01.03)
Natur og Ungdom (NU)
Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF)
Norges Kaninavlsforbund (NKF)
Norges Naturvernforbund (NNV)
Norges speiderforbund (NSF)
Norges Velforbund (NVF)
Norsk Bonde- og Småbrukarlag (NBS)
Norsk Botanisk Forening (NBF)
Norsk Kennel Klub (NKK)
Norsk Ornitologisk Forening (NOF)
Norsk Roseforening (NRF)
Norske 4H
Nyttevekstforeningen

Det er avholdt 2 studieledermøter for opplæringsansvarlige i medlemsorganisasjonene; 19. mars hos Det norske Skogselskap om Økonomisk verdsetting av frivillig arbeid (9 deltakere) og 27. november hos Norges speiderforbund om E-læring ved Synne Nese og Nina Rones (10 deltakere).

Studieforbundet har arrangert et skrivekurs for ansatte i medlemsorganisasjonene 24. april. 6.-7. desember deltok vi på møte med fylkesinstruktørene for Jegerprøven.

Det ble i løpet av året gjennomført møter med 8 av medlemsorganisasjonene. Det ble fokusert på rutiner for informasjon om studiearbeid i organisasjonene, samarbeid med Studieforbundet og viktigheten av planmessig opplæring på alle nivåer i organisasjonen. Det ble spurt om studiestatistikken avspeiler opplæringsnivået i organisasjonen eller om det er mørketall, og i hvilken grad organisasjonen klarer å fornye/ajourføre kurstilbudet sitt.

2.  ÅRSMØTET

Årsmøtet er øverste myndighet i Studieforbundet.  Det består av representanter fra medlemsorganisasjonene og Studieforbundets fylkesavdelinger. Årsmøtet ble avholdt 5. mai på Hotel Central i Elverum. Åtte medlemsorganisasjoner og 12 fylkesavdelinger (med til sammen 17 personer) var representert på møtet. Årsmøtet behandlet årsmelding og regnskap for 2001, forslag til vedtektsendringer, fylkesavdelingenes økonomiske situasjon, årsplan og budsjett for 2003 og valg i h.t. vedtektene.  

Eivind Thune, Det norske hageselskap ble gjenvalgt som ordfører og Anne Mari Aamelfot Hjelle, Den Norske Turistforening ble valgt som ny varaordfører.

Valgkomiteen fikk følgende sammensetning etter årsmøtet: Grete Jakobsen, Norges speiderforbund, Johs. Røinås, fylkesavdelingen i Oslo/Akershus og Bjarne Oppegård, Norges Jeger- og Fiskerforbund.

I tilknytning til årsmøtet ble det 3.-5. mai avholdt Landskonferanse for representanter fra medlemsorganisasjonene og fylkesavdelingene med fylkesavdelingen i Hedmark som teknisk arrangør.

3.  STYRET

Styret har ansvar for ledelsen av Studieforbundet og styrer virksomheten i samsvar med vedtekter, årsmøtets vedtak og øvrige retningslinjer.

Etter årsmøtet har styret bestått av:
Øystein Eikeseth, Norsk Kennel Klub (leder) 
Heidi Kristine Rustand, Den Norske Turistforening(nestleder)
Knut Erik Risvik, Norges Jeger- og Fiskerforbund 
Merete Furuberg, Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Knut Thoresen, kontaktperson i Vestfold

Varamedlemmer:
Lise Møkkelgjerd, Det norske hageselskap
Birgit Hårtveit, Norske 4H
Olav Balle, fylkesavdelingen i Oslo/Akershus

Styret har hatt 5 møter og behandlet 51 saker, bl.a. tilskuddssats for lokalt studiearbeid, landskonferansen, nordisk samarbeid, alternative tilskuddsordninger, bemanningssituasjonen i administrasjonen og stikkprøvekontroll av utgiftsbilag hos kursarrangører.

4.  FYLKESAVDELINGENE

Studieforbundet har 17 fylkesavdelinger. Fylkesavdelingen i Vestfold er inntil videre nedlagt, men Knut Thoresen fungerer som kontaktperson.  

Fylkesavdelingene skal ivareta Studieforbundets oppgaver regionalt og er et supplement til Studieforbundets sekretariat i arbeidet med å stimulere til aktivitet. Fylkesavdelingene holder egne årsmøter, tilbyr kurs for lokale studieledere og formidler informasjon.

Studieforbundet sentralt har hjulpet til med informasjonsarbeid ved årsmøtet i fylkesavdelingen i Oppland. Noen andre besøk ble avlyst.Aktivitetsnivået i fylkesavdelingene er beskjedent med få unntak.

Fylkesavdelingenes drift finansieres gjennom fylkeskommunale tilskudd. Studieforbundet yter et generelt driftstilskudd på kr.1,- pr. gjennomført studietime, totalt kr. 38.187,-.

5. SEKRETARIATET   

Sekretariatet ivaretar kontakt med alle lokallag som vil arrangere studietiltak, og godkjenner og kontrollerer tiltak før tilskudd utbetales.  Det gis veiledning om tilskuddsordninger, hjelp til utarbeidelse av studieplaner osv.

Studieforbundet har hatt følgende ansatte på kontoret på Stabekk:
Daglig leder Finn Grimsgaard (80% stilling)
Studiekonsulent Terje Berntsen (80% stilling til 1. juni, så 50 % til 1.oktober og 60 % resten av året.)
Studiekonsulent Cecilie Hänninen (65 % stilling fra 1. oktober.)
Sekretær Lisbet Westvold (50% stilling)
Sekretær Berit Wilsbeck (50% stilling til 11. desember) 

Terje Berntsen har fungert som daglig leder fra 23. oktober.

Alle ansatte har deltatt i HMS-arbeidet på kontoret. Sykefraværet i 2002 var 200 dager, hvilket tilsvarer 25,8% av total arbeidstid. Det store sykefraværet skyldes langtidssykemeldinger.

6. STUDIEAKTIVITET

I løpet av året er det registrert 1.982 gjennomførte kurs med til sammen 42.542 studietimer.  84% av studietimene er gjennomført med lærer/instruktør.  Det deltok 11.071 menn (58%) og 7.980 kvinner (42%) på kursene.  Studieaktiviteten viser en økning på ca. 6,2% i forhold til året før. 
Basert på forventet studieaktivitet hadde styret fastsatt et tilskudd på kr. 70 pr. studietime.  Maksimalt tilskudd pr. studietiltak var kr. 3.000.

Det er innvilget dispensasjon for 5 kurs fra minimumskravet for antall kursdeltakere. 

7. STUDIEPLANER

Studieforbundet er en pedagogisk ressurs for medlemsorganisasjonene og fremmer kvalitet på studiearbeidet.  I 2002 godkjente studiekonsulenten ca. 110 nye studieplaner. Etter at studieplankatalogen ble lagt ut på nett har etterspørselen etter den trykte utgaven sunket betraktelig.

De mest brukte planene i 2002 har vært:

Jegerprøven (30 timer)

468

kurs

6283

delt.

Dressur av hund (20 timer)

98

847

Jordbruksforhandlingene (16 timer)

73

479

Valpekurs (16 timer)

68

576

Grunnkurs for hund (21 timer)

55

505

Brukshund-rundering (40 timer)

33

225

Begynnerkurs i lydighet (14 timer)

32

276

Valpekurs (12 timer)

27

  234

Agility for nybegynnere, kurs 1 (12t)

25

  227

Lydighetskurs (16 timer)

21

168

Brukshundspor nybegynner (20 t)

21

164

Jaktleder (16 timer)

21

439

Vi binder fluer (20 timer)

19

156

Vi lagar leir (18 timer)

18

 

144

Leder/nestleder (16 timer)

18

 

134

Bedre haglskudd (18 timer)

17

 

133

Friluftsliv (21 timer)

16

171

 

Stående fuglehund (32 timer)

15

40

Oversikt over utvalgte studieplaner har også vært tilgjengelig på Studieforbundets hjemmesider.  Etter at de mest brukte studieplanene ble lagt ut på Internett, har forespørsler til kontoret om kopier av planene, sunket betydelig.

8.  PROSJEKTARBEID

Til pedagogisk utviklingsarbeid i 2002 forelå det 2 søknader fra medlemsorganisasjonene.  Voksenopplæringsinstituttet (VOX), på vegne av Departementet, vedtok å gi kr. 100.000 i tilskudd til prosjektet Utarbeidelse av målgruppetilpasset lederopplæring i regi av Norges speiderforbund. 

Øystein Eikeseth og Terje Berntsen deltok fra Norge på et nordisk møte med tilsvarende studieforbund fra Danmark, Finland og Sverige. Prosjektet, Utvikling av lederutdanning, har fått midler fra Nordisk Ministerråd. I den forbindelse arrangerte studieforbundet 4. september en seminardag om Målrettet opplæring/opplæringsplaner i Oslo.

Terje Berntsen har deltatt i dugnadsprosjektet Den lokale studieringer i regi av Norsk Kristelig Studieråd og Voksenopplæringsforbundet.

9.   INFORMASJON

et er utgitt 7 nummer av NM-nytt med kortfattet informasjon til medlemsorganisasjonene og fylkesavdelingene.  I et forsøk på å redusere portokostnader er NM-nytt sendt ut som e-post.  NM-nytt kan da enkelt videresendes i organisasjonene til fylkesledd, andre medarbeidere m.v. med e-post adresse. Det er mulig å bestille gratis abonnement på NM-nytt på våre hjemmesider.

På Studieforbundets egen hjemmeside på Internett finnes ajourført informasjon om tilskuddsregler, mulighet for elektronisk å søke om tilskudd og lage nye studieplaner, adresser til fylkesavdelingene, studieplankatalog med linker til de mest brukte studieplanene, m.m.  Det er også en oversikt over medlemsorganisasjonene i Studieforbundet med linker til deres hjemmesider.  Sidene oppdateres jevnlig med ukentlig studiestatistikk.

I løpet av året har studieforbundet i samarbeid med Norges Jeger- og Fiskerforbund og Det norske hageselskap laget kurskatalog for disse medlemsorganisasjonene.

10.  REPRESENTASJON

Studieforbundet var representert ved Cecilie Hänninen og Finn Grimsgaard på LLL-konferansen i regi av Voksenopplæringsforbundet i Uka for voksnes læring 18. oktober i Oslo.

Terje Berntsen og Finn Grimsgaard deltok på Jubileumsseminaret til Aftenskolen/Høyres studieforbund 3. april, og Terje Berntsen var på landsmøtet til Norsk Bonde- og Småbrukarlag på Hamar 4. november.

11.  VOKSENOPPLÆRINGSFORBUNDET

Voksenopplæringsforbundet (Vofo) er en paraplyorganisasjon for alle studieforbund i Norge.  Organisasjonen ivaretar medlemsorganisa­sjonenes felles interesser overfor myndighetene og offentligheten og fremmer samarbeidet mellom tilsluttede organisasjoner.  Voksenopplæringsforbundet arbeider både sentralt og på fylkesnivå.

Studieforbundet er medlem av Voksenopplæringsforbundet. Øystein Eikeseth og Terje Berntsen representerte Studieforbundet på årsmøtet i Vofo.  Finn Grimsgaard sitter i styret i Vofo.

12.  ØKONOMI

Studieforbundet natur og miljø er godkjent som studie­forbund av Utdannings- og forsknings­departementet (UFD) og mottar stats­tilskudd til voksen­opplærings­arbeid etter Lov om voksen­opplæring.  Følgende tilskudd er mottatt:

Studiearbeid og administrasjon/drift

Kr.

3.960.000

Ped.utviklingsarbeid 

     100.000

Særlige målgrupper

       20.000

SUM 

Kr.

4.080.000

Tilskudd til studiearbeid gis som et rammetilskudd til Studieforbundet på grunnlag av antall gjennomførte studie­timer de tre siste årene.  Studie­forbundet priori­terer selv bruken av rammen og fastsetter videre fordeling.  Tilskudd til særlige målgrupper er ikke benyttet og må derfor tilbakeføre

Tilskudd til administrasjon og drift er i sin helhet gått til Studieforbundets sentrale virksomhet inkl. landskonferanse, studieledermøter og driftstilskudd til fylkes­avdelingene. 

Det ble i 2002 gjennomført flere studietimer enn forventet og utbetalt tilsvarende mer i tilskudd til lokalt studiearbeid.  Renteinntektene ble betydelig større enn budsjettert.  Avsatte midler på budsjettet til aktivitet i fylkesavdelingene er ikke brukt opp.  Dette medfører at regnskapet er gjort opp med et over­skudd på kr.73.179,-  

Overskuddet på kr. 73.179,- er tilført egenkapitalen som etter dette er på kr. 959.561,-.  Studieforbundets økonomi er god og egenkapitalen er igjen styrket med årets overskudd.

 

Øystein Eikeseth

Heidi K. Rustand

Knut Erik Risvik

Merete Furuberg

Knut Thoresen

_____________

Terje Berntsen