Kontoret

Hva er studieforbundet?

Studieforbundet natur og miljø er et serviceorgan for medlemsorganisasjonene og skal legge forholdene til rette for kurs og studiearbeid sentralt og lokalt.

Studieforbundet administrerer og formidler statstilskudd til kursarrangørene. Det er utarbeidet enkle rutiner som må følges, hvis man skal ha tilskudd etter Voksenopplæringsloven.

Studieforbundet er en pedagogisk ressurs for medlemsorganisasjonene og fremmer kvalitet på studiearbeidet. Studieforbundet godkjenner alle studieplaner som skal brukes.

 

VOFOs regionale styrer

En prioritert oppgave for fylkesavdelingene i Studieforbundet natur og miljø er å støtte opp om arbeidet i Voksenopplæringsforbundet (VOFO). VOFO arbeider bl.a. for best mulig rammebetingelser for studieforbundenes virke. Et handlingsdyktig VOFO er avhengig av aktiv deltakelse fra studieforbundene.

En oversikt over styresammensetningen i VOFOs regionale ledd viser at N&M er med i 8 fylker. I de fylkene vi ikke er representert i VOFO-styrene, er det en utfordring for fylkesavdelingene våre å finne gode kandidater til neste valgrunde. Og kanskje kan nåværende varamedlemmer stille til valg som styremedlem neste gang?

 

 

 

Fylkesavdelingenes oppgaver

Fylkesavdelingene skal ivareta Studieforbundets oppgaver regionalt og være et supplement i arbeidet med å stimulere til lokal studieaktivitet.

Prioriterte oppgaver for fylkesavdelingene er:

1. Medarbeiderutvikling av lokale studieledere/lærere
f.eks. råd-/veiledning ved direkte henvendelser.

2. Søke om fylkeskommunale voksenopplæringsmidler der slike finnes.
Holde god kontakt med politikere og saksbehandlere i fylket og vise at det foregår tilskuddsberettigete kurs.

3. Støtte opp om det arbeidet VOFO driver i fylket.
Det er viktig å arbeide for best mulig rammebetingelser for vårt arbeid.

LISTE OVER FYLKESKONTAKTER

 

Driftstilskudd til fylkesavdelingene

Fylkesavdelingene får kr. 2.500 i driftstilskudd pr. år når årsrapportskjema og regnskapskjema samt protokoll fra gjennomført årsmøte i h.t. vedtektene, er sendt inn til Studieforbundet. Årsmøtet i fylkesavdelingen skal være avholdt innen 15. mars og siste frist for rapportering til Studieforbundet er 1.april.

 

Røykenvikbanen >MER?