N&M-nytt

Informasjon fra Studieforbundet natur og miljø Nr. 1 - 27.01.2016


Flere kurs og kurstimer

Studieforbundet natur og miljø gjennomførte 2.958 kurs i fjor med totalt 62.298 kurstimer og 28.256 kursdeltakere. Tallene viser en økning på 1.680 timer (2,8%) siden året før. Antall kurs er 87 høyere og antall deltakere 2.012 høyere enn ved forrige års rapportering. Flest kurs/kurstimer har Norsk Kennel Klub (1.494 / 31.279). Flest deltakere har Norges Jeger- og Fiskerforbund (11.529). Størst økning kan Norges Birøkterlag vise til: 47 flere kurs, 699 flere deltakere og 816 flere kurstimer enn året før. Det er vi godt fornøyd med! Kursstatistikk for 2015 viser fordeling av kurs/tilskudd på medlemsorganisasjonene.

Norske Redningshunder

Norske Redningshunder søker medlemskap i Studieforbundet natur og miljø fra i år. Søknaden vil bli behandlet på årsmøtet 19. mai og styret i Studieforbundet innstiller på at den godkjennes. Til nå har redningshund-kurs blitt registrert sammen med Norsk Kennel Klubs kurs. Norske Redningshunder er en selvstendig organisasjon med hovedkontor i Ski i Akershus og med kursaktivitet over hele landet.

Forsiktig økning av timetilskuddet?

Studieforbundet har fått tilsagn om litt over 8 mill. kroner i 2016-tilskudd fra Staten. Det er 286.000 kroner mer enn forventet (budsjettert) og styret vil på styremøtet 17. februar vurdere om det er grunnlag for en forsiktig økning av timetilskuddet til lokale kurs. Dette vil eventuelt gjøres gjeldende fra første utbetaling av kurstilskudd til årets kurs (slutten av februar).

Tilretteleggingstilskudd

Nødvendige tiltak for deltakere som trenger særlig tilrettelegging for å kunne delta på kurs, finansieres med tilretteleggingstilskudd.

Tid for fylkesårsmøter

Fylkesavdelingene skal innen 15. mars ha avholdt årsmøter i fylkene og fattet nødvendige vedtak og valg. Dato for fylkesårsmøtene kunngjøres fortløpende på Studieforbundets nettside. På nettsiden finnes også en oversikt over Studieforbundets fylkeskontakter og hvem som er valgt inn i fylkesstyrene.

Årsmøtet 2016

Årsmøtet i Studieforbundet natur og miljø er fastsatt til torsdag 19. mai. Innkalling og sakspapirer vil bli utsendt 4 uker før møtet. Saker som medlemsorganisasjonene eller fylkesavdelingene ønsker behandlet på årsmøtet, må være innsendt senest 20. mars.

Jordbruksforhandlingene

Norsk Bonde- og Småbrukarlag har også i år laget et studiehefte for årets jordbruksforhandlinger. Innspill til forhandlingene må være NBS i hende innen 1. mars. Studieplanen er godkjent av Studieforbundet for inntil 16 timer som det kan søkes om tilskudd til.

Bestille eller avbestille NM-nytt? http://www.naturogmiljo.no/nmnytt/epost