N&M-nytt

Informasjon fra Studieforbundet natur og miljø Nr. 5 - 01.09.2015


Kursaktiviteten øker

Kursstatistikken på våre nye nettsider oppdateres nesten daglig og viser at kursaktiviteten i de fleste av våre største medlemsorganisasjoner øker. I fjor passerte vi 60.000 gjennomførte kurstimer for første gang. Nå ser det ut til at dette fortsetter!

Papirløs rapportering av kurs

De som har søkt og fått godkjent kurs og som velger å føre rapportskjema på nett, kan om kort tid sende det ferdigutfylte skjemaet inn til Studieforbundet elektronisk: Enklere – Raskere – Billigere. De som ønsker å føre fremmøteregistreringen på papir, kan fortsette med det, men de må fortsatt underskrive rapportskjemaet for hånd før det sendes inn pr post eller som scannet vedlegg til en epost.

Opplæringsplaner

Årsmøtet i fjor vedtok at Studieforbundet skulle hjelpe medlemsorganisasjonene med å få utarbeidet planer for opplæring/kursaktivitet i egen organisasjon på nasjonalt nivå. Foreløpig er det gjennomført for 6 av medlemsorganisasjonene: Norsk Kennel Klub, Norges Jeger- og Fiskerforbund, 4H Norge, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Det norske hageselskap og Norges speiderforbund. Planene danner grunnlag for årlige evalueringsmøter og nødvendig oppdatering.

Kommunikasjon og motivasjon er viktig

Voksenopplæringsforbundet (VOFO) inviterer til gratis seminar om god kommunikasjon som forutsetning for god læring. Hva motiverer for deltakelse? Hvordan motiverer vi for deltakelse? Kurslærere, kursledere, kursarrangører og veiledere i studieforbund og deres medlemsorganisasjoner inviteres til Litteraturhuset i Oslo fredag 11. september kl. 9.30 – 15.30. Påmelding direkte til vofo@vofo.no, tlf. 22 41 00 00 innen 4. september.

Alle skal kunne delta på kurs

For kursdeltakere som trenger praktisk og/eller pedagogisk tilrettelegging for å kunne delta på kurs, kan kursarrangøren søke om tilretteleggingstilskudd i tillegg til ordinært kurstilskudd. På budsjettet for i år har Studieforbundet avsatt 100.000 kroner som fordeles fortløpende så lenge det er midler igjen. Ta kontakt med studiekonsulent Odd Erik Randen.

SABIMA ny medlemsorganisasjon

Samarbeidsrådet for biologisk mangfold (SABIMA) ble på årsmøtet godkjent som ny medlemsorganisasjon i Studieforbundet. SABIMA er paraplyorganisasjon for ni biologiske foreninger som jobber for bevaring av biomangfold: Norsk Biologforening, Norsk Botanisk Forening, Norsk entomologisk forening, Norsk Limnologisk Forening, Norsk Ornitologisk Forening, Norges sopp- og nyttevekstforbund, Norsk Zoologisk Forening, Norske Havforskeres Forening og Nordisk kulturlandskapsforbund - Norge. Formålet er å spre biologisk kunnskap i politiske miljøer og hos forvaltningsmyndigheter for å sikre god forvaltning av biomangfoldet.

Kurs i basisferdigheter: Lesing, skriving og data

Organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret, kan nå søke om midler til å arrangere kurs for voksne i lesing, skriving, regning og digitale ferdigheter. Målgruppa er primært voksne med kort formell utdanning. Vox utlyser for første gang opplæringsmidler til frivillige organisasjoner gjennom tilskuddsordningen Basiskompetanse i frivilligheten (BKF) som er et virkemiddel i regjeringens kompetansepolitikk og et supplement til tilskuddsordningen Basiskompetanse i arbeidslivet (BKA). Søknadsfristen er 1. oktober. Les mer om BKF og søk midler.  

Studieforbundet natur og miljø

Gamle Ringeriksvei 6 - 1369 Stabekk - Telefon (9-15) 67 10 22 60 - www.naturogmiljo.no

Bestille eller avbestille NM-nytt? http://www.naturogmiljo.no/nmnytt/epost